Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή σήμερα εφαρμόζεται κατά καιρούς ο Ν. 2472/1997 και 25/5/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω:

Το Ξενοδοχείο συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα κατά την άφιξή σας στο Ξενοδοχείο μας καθώς και κατά την κράτησή σας, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω τηλεφώνου.

Το Ξενοδοχείο συλλέγει αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μόνο για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές του υποχρεώσεις, για την ασφάλεια φιλοξενίας και γνώση των ατόμων που διαμένουν στους χώρους του ξενοδοχείου για την ασφάλεια τόσο της δικής σας όσο και της επιχείρησης.

Η νομική βάση της παραπάνω μεταχείρισης είναι, κατά περίπτωση, η συμμόρφωση του Ξενοδοχείου μας με τις νομικές του υποχρεώσεις, η εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του και η γραπτή συγκατάθεσή σας, όπως τα παρέχετε για το σκοπό της χρήσης τους.

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, οι οποίοι θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε καμία περίπτωση για δικό τους όφελος.

Επιπλέον, ορισμένα από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα και υποβάλλονται σε επεξεργασία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες του Ξενοδοχείου (επεξεργαστές) για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών (π.χ. για τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων ή για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών υπολογιστών ή προνομίων). Το ξενοδοχείο επιλέγει μόνο εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν επαρκή διασφάλιση ότι υπάρχουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία δεδομένων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Το Ξενοδοχείο δημοσιεύει επίσης φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του στους ιστότοπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τρίτα μέρη εμφανίζονται σε αυτό μόνο κατόπιν γραπτής συναίνεσης κατά την ημερομηνία της ανακάλυψής μας στο ξενοδοχείο μας.

Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο ή σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Το Ξενοδοχείο θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας και τη συμμόρφωση με τις νομικές του υποχρεώσεις και την υπεράσπιση του έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων.

Μετά την παραπάνω περίοδο, το Ξενοδοχείο θα προχωρήσει στην οριστική διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων.

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, όρων και περιορισμών που προβλέπονται από τη νομοθεσία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού επεξεργασίας, αντίρρησης, διαγραφής των παραπάνω προσωπικών δεδομένων και –μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων– το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.

Σε περίπτωση που ασκήσετε ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, το Ξενοδοχείο μας θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να ικανοποιήσει άμεσα το αίτημά σας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις και όρους του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα σας ενημερώσει εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για λόγους που σας εμποδίζουν να ασκήσετε το δικαίωμά σας ή την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αλλά με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της και τη μεταχείρισή της βάσει άλλης νομικής βάσης.

Σας ενημερώνουμε ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία και να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του ξενοδοχείου μας ή τις εκδηλώσεις μας.

Το Ξενοδοχείο μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει και να αποδείξει ότι η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Tel: 23740 61166

Email:info@alia-palace.com